فلنج ماکروتکنیک - فلنچ نصب کانال

جزئیات

گوشه فلنج - فلنچ نصب کانال

جزئیات

اتصالات - فلنچ نصب کانال

جزئیات

نوار عایق هوابند - فلنچ نصب کانال

جزئیات

پروفیل نوع C - پروفیل

جزئیات

پروفیل نوع L - پروفیل

جزئیات

پروفیل نوع U - پروفیل

جزئیات

آویز - بست

جزئیات

اسپرینکلر - بست

جزئیات

Rod - تجهیزات جانبی

جزئیات

Anchor Bolt - تجهیزات جانبی

جزئیات

رول بولت - تجهیزات جانبی

جزئیات

پیچ خودکار - تجهیزات جانبی

جزئیات

پیچ و مهره - تجهیزات جانبی

جزئیات

براکت - تجهیزات جانبی

جزئیات

ماستیک - تجهیزات جانبی

جزئیات