کانال خرطومی آلومینیومی - کانال ها

جزئیات

کانال خرطومی PVC - کانال ها

جزئیات

کانال خرطومی کومبی - کانال ها

جزئیات

کانال خرطومی با عایق الاستومری - کانال ها

جزئیات

کانال خرطومی با عایق پلی استر - کانال ها

جزئیات