لوله - تک لایه

جزئیات

بوشن - تک لایه

جزئیات

زانو 90 درجه - تک لایه

جزئیات

زانو تبدیل 90 درجه - تک لایه

جزئیات

زانو 45 درجه - تک لایه

جزئیات

سه راه ساده - تک لایه

جزئیات

سه راهی تبدیل - تک لایه

جزئیات

تبدیل - تک لایه

جزئیات

پل - تک لایه

جزئیات

پل کوتاه بوشن دار - تک لایه

جزئیات

اتصال بوشن فلزی - تک لایه

جزئیات

بوشن فلزی آچارخور - تک لایه

جزئیات

اتصال مغزی دار با لایه پلیمری داخلی - تک لایه

جزئیات

اتصال مغزی دار - تک لایه

جزئیات

اتصال مغزی دار آچارخور با لایه پلیمری داخلی - تک لایه

جزئیات

زانو بوشن دار - تک لایه

جزئیات

زانو بوشن دار آچار خور - تک لایه

جزئیات

زانو بوشن دار بست دار - تک لایه

جزئیات

زانو بوشن دار دوقلو - تک لایه

جزئیات

زانو مغزی بست دار با لایه پلیمری داخلی - تک لایه

جزئیات

زانو مغزی دار آچارخور - تک لایه

جزئیات

سه راه بوشن دار - تک لایه

جزئیات

سه راه بوشن بست دار - تک لایه

جزئیات

شیر تک ضرب - تک لایه

جزئیات

شیر کشویی - تک لایه

جزئیات

مهره ماسوره - تک لایه

جزئیات

مهره ماسوره پلیمری - تک لایه

جزئیات

مهره ماسوره مغزی دار - تک لایه

جزئیات

کپ - تک لایه

جزئیات

بست دیواری ساده - تک لایه

جزئیات

بست دو قلو - تک لایه

جزئیات

بست دوتایی - تک لایه

جزئیات

بست شیر مخلوط - تک لایه

جزئیات

درپوش رزوه دار کوتاه - تک لایه

جزئیات

درپوش بلند کونیک دار - تک لایه

جزئیات