لوله یک سر سوکت - یزد پوش فیت

جزئیات

لوله دو سر سوکت - یزد پوش فیت

جزئیات

تبدیل - یزد پوش فیت

جزئیات

سه راه 45 درجه - یزد پوش فیت

جزئیات

سه راه بازدید - یزد پوش فیت

جزئیات

بوشن - یزد پوش فیت

جزئیات

درپوش تست - یزد پوش فیت

جزئیات

سه راه 87 درجه - یزد پوش فیت

جزئیات

سه راه تبدیل 87 درجه - یزد پوش فیت

جزئیات

زانویی کوتاه 87 درجه - یزد پوش فیت

جزئیات

زانویی 45 درجه - یزد پوش فیت

جزئیات

زانویی بلند 87 درجه - یزد پوش فیت

جزئیات

سیفون - یزد پوش فیت

جزئیات

سیفون بلند - یزد پوش فیت

جزئیات

سیفون یک تکه علم کوتاه - یزد پوش فیت

جزئیات

سیفون سوکت دار - یزد پوش فیت

جزئیات

رایزر سیفون پوش فیت - یزد پوش فیت

جزئیات

دریچه بازدید - یزد پوش فیت

جزئیات

عصایی پشت بام - یزد پوش فیت

جزئیات

بست سقفی - یزد پوش فیت

جزئیات

بست دیواری - یزد پوش فیت

جزئیات

استاپر - یزد پوش فیت

جزئیات

لوله بر و لوله پخ کن پایه دار - یزد پوش فیت

جزئیات

بست دیواری روکش دار - یزد پوش فیت

جزئیات

بست سقفی روکش دار - یزد پوش فیت

جزئیات

بست سقفی (تی) ثابت روکش‏دار - یزد پوش فیت

جزئیات