کانال خرطومی آلومینیومی

جزئیات

کانال خرطومی PVC

جزئیات

کانال خرطومی کومبی

جزئیات

کانال خرطومی با عایق الاستومری

جزئیات

کانال خرطومی با عایق پلی استر

جزئیات