لوله یک سر سوکت

جزئیات

لوله دو سر سوکت

جزئیات

تبدیل

جزئیات

سه راه 45 درجه

جزئیات

سه راه بازدید

جزئیات

بوشن

جزئیات

درپوش تست

جزئیات

سه راه 87 درجه

جزئیات

سه راه تبدیل 87 درجه

جزئیات

زانویی کوتاه 87 درجه

جزئیات

زانویی 45 درجه

جزئیات

زانویی بلند 87 درجه

جزئیات

سیفون

جزئیات

سیفون بلند

جزئیات

سیفون یک تکه علم کوتاه

جزئیات

سیفون سوکت دار

جزئیات

رایزر سیفون پوش فیت

جزئیات

دریچه بازدید

جزئیات

عصایی پشت بام

جزئیات

بست سقفی

جزئیات

بست دیواری

جزئیات

استاپر

جزئیات

لوله بر و لوله پخ کن پایه دار

جزئیات

بست دیواری روکش دار

جزئیات

بست سقفی روکش دار

جزئیات

بست سقفی (تی) ثابت روکش‏دار

جزئیات