لوله
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

بوشن
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

60,000 ریال

جزئیات خرید

زانو 90 درجه
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

30,000 ریال

جزئیات خرید

زانو تبدیل 90 درجه
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانو 45 درجه
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

سه راه ساده
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

سه راهی تبدیل
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

تبدیل
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

پل
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

پل کوتاه بوشن دار
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

اتصال بوشن فلزی
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

بوشن فلزی آچارخور
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

اتصال مغزی دار با لایه پلیمری داخلی
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

اتصال مغزی دار
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

اتصال مغزی دار آچارخور با لایه پلیمری داخلی
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانو بوشن دار
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانو بوشن دار آچار خور
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانو بوشن دار بست دار
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانو بوشن دار دوقلو
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانو مغزی بست دار با لایه پلیمری داخلی
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانو مغزی دار آچارخور
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

سه راه بوشن دار
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

سه راه بوشن بست دار
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

شیر تک ضرب
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

شیر کشویی
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

مهره ماسوره
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

مهره ماسوره پلیمری
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

مهره ماسوره مغزی دار
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

کپ
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

بست دیواری ساده
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

بست دو قلو
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

بست دوتایی
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

بست شیر مخلوط
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

درپوش رزوه دار کوتاه
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

درپوش بلند کونیک دار
یزد پایپ (تک لایه) - تک لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

لوله یک سر سوکت
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

لوله دو سر سوکت
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

تبدیل
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

سه راه 45 درجه
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

سه راه بازدید
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

بوشن
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

درپوش تست
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

سه راه 87 درجه
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

سه راه تبدیل 87 درجه
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانویی کوتاه 87 درجه
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانویی 45 درجه
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانویی بلند 87 درجه
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

سیفون
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

سیفون بلند
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

سیفون یک تکه علم کوتاه
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

سیفون سوکت دار
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

رایزر سیفون پوش فیت
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

دریچه بازدید
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

عصایی پشت بام
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

بست سقفی
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

بست دیواری
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

استاپر
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

لوله بر و لوله پخ کن پایه دار
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

بست دیواری روکش دار
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

بست سقفی روکش دار
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

بست سقفی (تی) ثابت روکش‏دار
یزد پوش فیت - یزد پوش فیت

10,000 ریال

جزئیات خرید

لوله پنج لایه
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

بوشن مساوی پرسی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

بوشن تبدیل پرسی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

بوشن روپیچ پرسی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

بوشن توپیچ پرسی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانو دیواری پرسی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانو 90 مساوی پرسی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

سه راه 90 دیواری پرسی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

سه راه مساوی پرسی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

سه راه تبدیل پرسی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

مغزی و مغزی تبدیل
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

صفحه نصب
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

کلکتور نانو پات
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

جعبه کلکتور
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

درپوش کلکتور
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

شیر کلکتور
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

حلقه استیل اتصالات پرسی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانو چپقی پرسی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

سه راه 90 دیواری تبدیل پرسی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانو صفحه دار توپیچ پرسی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

زانو صفحه دار روپیچ پرسی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

شیر زانویی کوپلی
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

شیر هواگیری
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید

فوم لوله ای
یزد لوله (پنج لایه) - پنج لایه

10,000 ریال

جزئیات خرید