یزد لوله ---> یزد لوله (پنج لایه) ---> پنج لایه ---> صفحه نصب
ردیف سایز کد
1 تک 7010001
2 دوبل 7010002
3 280 7010003
4 280 قوس دار 7010005
5 500 7010004