یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> استاپر
ردیف سایز کد
1 75 3130004
2 110 3130005
3 125 3130006