یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> بست سقفی

قیمت: 10,000 ریال


ردیف سایز کد
1 50 9330006
2 75 9330007
3 110 9330008
4 125 9330009
5 160 9330010