یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> دریچه بازدید
ردیف سایز کد
1 50 2310001
2 75 2310002
3 110 2310003
4 125 2310004