یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> سیفون بلند
ردیف سایز کد
1 50 * 75 2300003
2 75 2300004
3 125*110 2300005
4 125 2300006