یزد لوله ---> یزد پوش فیت ---> یزد پوش فیت ---> زانویی کوتاه 87 درجه
ردیف سایز کد
1 50 2210006
2 75 2210007
3 110 2210008
4 125 2210009
5 160 2210010