ماکروتکنیک ---> عایق الاستومری ---> لوله ای ---> دوقلو

قیمت: 10,000 ریال


عـایق دوقلو همـراه سیم ارت (جهت پنل خورشیدی) :

این عـایق شامل دو عـایق لولـه‌ایی بهم چسبیـده کـه دارای روکش سـولار پروتکت می‌باشد که بهمراه سیم ارت موجود بهترین گزینه بـرای پنلهای خورشیـدی میباشد.