ماکروتکنیک ---> عایق الاستومری ---> لوله ای ---> روکش آلومینیوم

قیمت: 10,000 ریال


عـایق لوله ای بـا روکش آلومینیوم

    عایــق هــای لولــه ای الاســتومر یک مکــرو در ضخامــت  و قطــر هــای مختلف برای کاربردهــای مختلــف تولیــد مــی شــود . عـلـاوه بــر ایــن لولــه هــا ی ISIDEM COOLFLEX ، اســتاندارد هــای حریــق BL - s2 – d0  را تامیــن مــی کنــد. ایــن عایــق هــا در سیســتم هــای بــرودت ، لولــه کشــی هــای تهویــه مطبــوع و همچنیــن لولــه کشــی آب ســرد و گــرم اســتفاده مــی شــود

 

      ســطح خارجــی عایــق هــا را روکــش آلومینیــوم مــی کشــند تــا مقاومــت آن در برابــر اثــرات خارجــی  وهمچنیــن طــول عمــرش افزایــش یابــد .


    بســته بــه محــل نصــب و کاربــرد عایــق ،  نــوع پلیمــر و ضخامــت روکــش آلومینیــوم مصرفــی مشــخص مــی شــود.


    عایــق هــای لولــه ای بــا روکــش آلومینیــوم ، از نظــر زمــان و هزینــه بســیار مقــرون بــه صرفــه اســت. نصــب آن راحــت و آســان اســت. انعطــاف پذیــر اســت  وهنــگام نصــب خــرد نمــی شــود . بــه دلیــل مقاومــت در برابــر  اشــعه مــاورا بنفــش ، طــول عمــر آن هــا افزایــش مــی یابــد بــه ویــژه در فضــا هــای بــاز . بــا توجــه بــه آنکــه در فضاهــای بــاز عایــق بــه عنــوان یــک مانــع در برابــر بخــار آب اســتفاده مــی شــود ، ضریــب مقاومــت در برابــر بخــار آب در آن بســیار بیشــتر از عایــق هــای بــدون روکــش اســت . ایــن عایــق هــا بســیار مناســب بــرای سیســتم هــای برودتــی ، لولــه هــای آب گــرم و دیــگ هــای بخــار اســت.