ماکروتکنیک ---> عایق الاستومری ---> ورقه ای ---> پشت چسبدار ساده

روکش چسبدار ساده

 عایقهای رولی برای عایق‌کاری کانالهـا و سطوح پهـن مناسب بوده و همچنین می‌ توان جهت استفاده برای لوله‌هـایی با قطر بیش از 76 سانت و برای صرفه‌جویی تا 40 درصد در هزینه استفاده کرد. این عایقها دارای یک لایه چسب می باشد که این روکش چسب جهت نصب آسـان و صرفه جویی در زمان کـار بوده و دارای کیفیت چسبندگی  بـالایـی در محل نصب می‌ باشد.

ایـن عـایقها بـا ســاختار ســلول بســتـه هســتند کــه در برابــر نفــوذ بخــار آب مقــاوم اســت. ایــن عایــق هــا عمومــا بــرای عایــق کاری ســطوحی بــا تراکــم بــالا اســتفاده مــی شــود