ماکروتکنیک ---> عایق الاستومری ---> ورقه ای ---> ساده

قیمت: 10,000 ریال


   عایق الاستومری

   عایــق هــای فومــی الاســتومریک مکروتکنیــک ، عایــق هــای حرارتــی بــا ســاختار ســلول بســته هســتند کــه در برابــر نفــوذ بخــار آب مقــاوم اســت. ایــن عایــق هــا عمومــا" بــرای عایــق کاری ســطوحی بــا تراکــم بــالا اســتفاده مــی شــود .

   عایــق هــای رولــی الاســتومریک مکــرو در ضخامــت و عــرض هــای مختــلف تولیــد مــی شــود . هدایــت گرمایــی پاییــن ، مقاومــت زیــاد در برابــر نفــوذ بخــار آب و مقاومــت در برابــر آتــش (B- s3 – d0 ) ایــن عایــق را بــه منتخــب عایــق هــا در تاسیســات مکانیکــی تبدیــل کــرده اســت
در کنــار  رول هــای اســتاندارد مکــرو ، رول هایــی بــا روکــش آلومینیــوم، آلومینیــوم / PVC و  پشــت چســبدار بــرای حفاظــت در برابــر اشــعه مــاورا بنفــش و عایــق کاری بهتــر تولیــد مــی شــود.

 

   این نوع عایقها برای عایق‌کاری کانالها و سطوح پهن مناسب بوده و همچنین می‌توان جهت استفاده برای لوله‌هایی با قطر بیش از 76 سانت به بالا برای صرفه‌جویی تا 40 درصد در هزینه استفاده کرد.