ایزوپایپ ---> عایق صوتی ---> ISOSOUND ---> عایق صوتی

قیمت: 10,000 ریال


عایــق  ISOSOUND

   عایــق  ISOSOUND ، جــاذب جدیــد صــوت و عایــق صــدا بــا کارایــی بــالا کــه بــرای مصــارف مخصــوص تولیــد شــده اســت . ایــن عایــق از فــوم هــای الاســتومریک  ســلول بــاز بــا پایــه لاســتیک هــای مصنوعــی ســاخته شــده اســت .


   ایــن عایــق هــا جــاذب خیلــی خوبــی بــرای انــرژی صــوت هســتند(ضریــب جــذب آن تــا ٩8 درصــد  اســت .) کــه محیــط آرام تــری فراهــم میکننــد.


 ISOSOUND دارای مشــخصه هـای خیلــی خوبــی هماننــد شــاخص کاهــش صــوت سـنگین ، بـرای عایــق هــای صوتــی اســت.

 

شرکت ایزوپایپ تولید کننده برترین عایقهای صوتی در جهان است. این عایــق هــا با قابلیت جذب و برگشت صــوت بهترین و قویترینعایــق صوتی جهان بوده و علاوه بر عدم شعله ور شدن دارای کیفیت کلاس 1 حریق نیز می باشد.

این عایــق هــا با دو چگالی تولید و عرضه میگردد.

  • چگالی 150 kg/m3
  • چگالی 250 kg/m3