ایزوپایپ ---> عایق حرارتی ---> ISO Chip ---> ایزو چیپ

ISOCHIP ایزوچیپ

 

ISOCHIP محصــول خلاقانــه ای از ISOPIPE بــا عملکــرد جــذب صــوت و حــرارت در کــف هــا اســت. ایــن عایــق بــه صــورت دانــه و خــرده لاســتیک هــای الاســتومریک ســلول بســته اســت . ISOCHIP بــه محصولــی کــه بــه راحتــی قابــل اســتفاده اســت تبدیــل شــده ، مناســب بــرای عایــق کــردن کــف هــای چوبــی اســت. بــا پــر کــردن فاصلــه بیــن بتــن و کــف ، خــرده هــای ISOCHIP یک عایــق صوتــی و حرارتــی خیلــی خــوب را بــه وجــود مــی آورنــد .ISOCHIP ترکیبی از عایــق صوتــی و حرارتــی است ، همچنین همزمان بـاعث ذخیـره انـرژی می شود .

 

بــه موجــب ترکیــب خاصــش باعــث دفــع بیــد، موریانــه و حملــه هــر حشــره ای کــه مخـرب عایــق هــای ســنتی اســت ، مــی شــود .  ISOCHIP ظرفیــت جــذب صــوت کــف را تــا درجــه Db ۶۵ افزایــش مــی دهــد.

 

گرانولهای ISOCHIP جهت استفاده در زیر کفپوش‌های چوبی طراحی و ساخته شده و باعث عدم انتقال صدا و حرارت و عاری از CFC, HFC ,HCFC می‌باشد.