ایزوپایپ ---> عایق حرارتی ---> لوله ای ---> دوقلو

عایق دوقلو همراه سیم ارت (جهت پنل خورشیدی) :

این عـایق شامل دو عـایق لولـه‌ایی بهم چسبیده کـه دارای روکش سـولار پروتکت می‌باشد که بهمراه سیم ارت موجود بهترین گزینه بـرای پنلهای خورشیـدی میباشد.