ایزوپایپ ---> عایق حرارتی ---> رولی ---> روکش سولار

   روکش سولار پروتکت ( انحصاراً برای ایـزوپـایپ )


   شرکت ایـزوپـایپ مخترع روکشهای سولار پروتکت بوده که بطور کامل مانع از برخورد اشعه UV و نفوذ رطوبت به عـایق می‌باشد. همچنیـن این روکشهـا دارای انعطاف بوده و برای نصب در محل خمش لوله‌هـا بسیـار منـاسب می‌بـاشد.

 نظرات کاربران
admin

این عایق بسیار عالی میباشد .
1397/03/03