ایزوپایپ ---> عایق حرارتی ---> رولی ---> روکش آلومینیوم

قیمت: 10,000 ریال


   عابق رولی با روکش آلومینیوم

   عابق رولی با روکش آلومیـنیوم برای استفاده از عـایق در فضای بیرونی مناسب بوده و از تـاثیر اشعه ماورای بنفش و همچنین آسیـبهای فیـزیکـی در برابر عایق محافظت میکند. همچنین این روکشها نیز دارای طول عمر بیشتر بوده و محصولات ایزو پـایـپ به بهترین روکشهـا بـا حداقل میزان سلفون غیرقابل اشتعال مجهز شده اند.

 

   ایـن عایقهـا دارای تنوع در روکشهـا به شرح ذیـل می‌باشد.

  • روکش آلومـینیـوم 130 میـکرون ( جهت فضـای خارجی )
  • روکش آلومینیوم 170 میکرون مسلح ( جهت فصای خارجی )
  • روکش آلومـینیـوم 240 میـکرون ( جهت فضـای خارجی )