• مدیر عامل : مهندس علیرضا زارعی
  آدرس ایمیل: ceo@behinflex.com  
 • رییس هیئت مدیره : مهندس محسن صدق زاده
  آدرس ایمیل: cob@behinflex.com  
 • مدیر فروش : رضا صادقی راد
  شماره تماس: 09122130244  
  آدرس ایمیل: cso@behinflex.com  
 • مدیر داخلی : خانم باقری
  آدرس ایمیل: coo@behinflex.com