فلنج ماکروتکنیک

جزئیات

گوشه فلنج

جزئیات

اتصالات

جزئیات

نوار عایق هوابند

جزئیات

پروفیل نوع C

جزئیات

پروفیل نوع L

جزئیات

پروفیل نوع U

جزئیات

آویز

جزئیات

اسپرینکلر

جزئیات

Anchor Bolt

جزئیات

رول بولت

جزئیات

پیچ خودکار

جزئیات

پیچ و مهره

جزئیات

براکت

جزئیات

ماستیک

جزئیات

ساده

جزئیات

پشت چسبدار ساده

جزئیات

پشت چسبدار مسلح

جزئیات

روکش آلومینیوم

جزئیات

روکش سولار

جزئیات

آلومینیم چسبدار

جزئیات

روکش آلومینیوم

جزئیات

شکافدار

جزئیات

روکش سولار

جزئیات

دوقلو

جزئیات

ایزو چیپ

جزئیات

نوار درزگیر

جزئیات

نوار درزگیر آلومینیم

جزئیات

نوار عایق

جزئیات

چسب مایع

جزئیات

عایق صوتی

جزئیات

ساده

جزئیات

پشت چسبدار ساده

جزئیات

پـشت چسبدار مـسلح

جزئیات

روکش آلومینیوم

جزئیات

آلومینیم چسبدار

جزئیات

روکش آلومینیوم

جزئیات

شکافدار

جزئیات

دوقلو

جزئیات